Public Relation

เราสร้างแผนการสื่อสารที่ครอบคลุม รอบด้าน 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นสื่อบนทีวี สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อท้องถิ่น เพื่อสื่อสารข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและครอบคลุม

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณศศวรรณ จงเกรียงไกร (เอื้อย) :
(+66) 89-668-6566
คุณรสรินทร์ อินทรโอภาส (ปูเป้) :
(+66) 81-666-5659